Bolagsordning

Bolagsordning för LEAX Group AB (publ),
org.nr 556658-4479

1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är LEAX Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

3 § Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i svenska och utländska företag och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

6 § Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Av respektive slag kan utges högst ett antal motsvarande etthundra (100) procent av bolagets aktiekapital.

Stamaktie medför tio röster och preferensaktie medför en röst.

7 § Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om:

(a) för tiden fram till dagen innan det datum som infaller 18 månader efter den dag som den initiala emissionen av preferensaktier i bolaget beslutades av bolagsstämman, 2,5 kronor per aktie, och 

(b) för tiden från och med det datum som infaller 18 månader efter den dag som den initiala emissionen av preferensaktier i bolaget beslutades av bolagsstämman, ett belopp per aktie motsvarande summan av (i) 3 kronor och (ii) ett belopp, dock högst 2 kronor, motsvarande räntekomponenten av tre månaders STIBOR beräknat utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 360 dagar, eller sådan räntefot som ersätter STIBOR i enlighet med de principer som gäller enligt IBOR Fallbackvillkor företagsobligationer utgivet av Svensk Värdepappersmarknad, avläst per första helgfria måndagen i februari, multiplicerat med 50 kronor (varje sådan utdelning enligt punkterna (a) och (b), en ”Preferensutdelning”).

Avstämningsdag för utbetalningen av Preferensutdelningen ska vara den sista bankdagen i juni. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Preferensutdelning med avstämningsdag i juni 2022 för preferensaktier som då kan komma att vara emitterade ska dock ej utgå med det fulla i (a) angivna beloppet, utan med ett belopp som uppgår till 2,5 kr per aktie proraterat motsvarande tiden från den dag som bolaget verkställde återbetalning av Bolagets obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011088954 till och med avstämningsdagen för utdelning 2022 beräknat utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 360 dagar.

Om ingen utdelning utbetalats på preferensaktier i anslutning till avstämningsdagen, eller om utdelning understigande tillämplig Preferensutdelning lämnas, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktierna eller annan värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) till stamaktieägarna utbetalas. Innestående Belopp ska räknas upp med en årlig räntesats om 5,0 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den årsvisa tidpunkt då utbetalningen understeg tillämplig Preferensutdelning.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 7–9 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.

8 § Inlösen av preferensaktier

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman.

Fördelningen av preferensaktier som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska lösas in. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara (i) 50 kronor, jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning, jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt §7 ovan. 

Med “upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med den första bankdagen efter den senaste avstämningsdagen för Preferensutdelning till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 360 dagar.

Ägare av preferensaktier som anmälts för inlösen ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

9 § Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt, framför stamaktier, att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie uppgående till (i) 50 kronor, jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning, jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt § 7 ovan innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Vid bolagets upplösning ska samtliga stamaktier sinsemellan ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar.

10 § Företrädesrätt vid nyemission och rätt till nya aktier vid fondemission

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Om aktiebolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

11 § Räkenskapsår Majoritetskrav vid vissa bolagsstämmobeslut11 § Räkenskapsår

I tillägg till vad som gäller enligt aktiebolagslagen (2005:551) är ett beslut i nedan angivna frågor endast giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda preferensaktier.

 • Beslut om ändring av bolagsordningen vilket påverkar den rätt som följer med preferensaktie i något avseende; och
 • Beslut om nyemission av preferensaktier med i något avseende bättre rätt till bolagets resultat än preferensaktierna.

12 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av styrelseledamot gäller för tiden från årsstämman på vilken de utsetts intill slutet av nästa årsstämma.

13 § Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

14 § Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen kommer att behandlas ska utlärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Bolagsstämma får också hållas i Stockholm.

15 § Rätt att delta vid bolagsstämman

En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en lördag, söndag eller en allmän helgdag och får inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

16 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 • (1) Val av ordförande vid stämman
 • (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
 • (3) Val av en eller två justeringsmän 
 • (4) Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 • (5) Godkännande av dagordning
 • (6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • (7) Beslut angående:
  (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen
  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 • (8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 • (9) Val av:
  (a) Styrelseledamöter och styrelseordförande
  (b) revisorer och, när så ska ske, eventuella revisorssuppleanter
 • (10) Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

17 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

18 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

19 § Hembud

Har en preferensaktie övergått till person, som inte förut är ägare av preferensaktie i bolaget, ska preferensaktien i första hand ofördröjligen hembjudas övriga ägare av preferensaktier, och i andra hand övriga aktieägare, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av preferensaktie ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal preferensaktier än erbjudandet omfattar.

När aktien sålunda hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Har en preferensaktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag i pengar ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Om lösningsberättigade och den nye ägaren av preferensaktien inte kan enas om ett lösenbelopp, ska lösenbeloppet bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Stockholms Handelskammare. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden preferensaktie eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, ska den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning har antagits av en extra bolagsstämma den 7 april 2022.

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.