Ersättning

Riktlinjerna ska gälla tills vidare.

Bakgrund
Bolaget ska tillämpa dessa riktlinjer för ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer VD (och i förekommande fall dess ställföreträdare) och övriga ledande befattningshavare som vid var tid rapporterar till VD. För närvarande utgörs de ledande befattningshavarna av VD, CFO, CTO samt Bolagets två affärsområdesansvariga för Norden och Sydamerika respektive International.

Riktlinjerna ska inte tillämpas på ersättningar som beslutats eller godkänts av bolagsstämman och de är endast tillämpliga på överenskommelser om ersättning, samt ändringar av överenskommelser om ersättning, som nås respektive genomförs efter antagandet av dessa riktlinjer förutsatt att riktlinjerna har börjat att gälla.

Syfte och generella principer för ersättning
Dessa riktlinjer utgör ett ramverk för den ersättning som beslutas av Bolagets ersättningsutskott.

Bolagets ersättningsprinciper ska säkerställa ansvarsfulla ersättningsbeslut som stödjer Bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder i dess verksamhet såsom tillverkare av avancerade fordonskomponenter. Löner och andra villkor ska utformas på ett sådant sätt att de möjliggör att bibehålla och rekrytera ledande befattningshavare med hög kompetens till en rimlig kostnad.

Vid utformandet av dessa riktlinjer och vid bedömningen av riktlinjernas rimlighet har hänsyn tagits till de berörda ledningspersonernas totala ersättning, vad ersättningen består i, deras anställningsförhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Ersättning till ledande befattningshavare ska i förekommande fall anpassas för att följa lokala tvingande regler i de jurisdiktioner som respektive ledande befattningshavare omfattas av. Vid sådana anpassningar ska riktlinjernas övergripande syften beaktas i största möjliga mån.

Vad ersättningen består av
Ersättningen till de ledande befattningshavare som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av fast lön, rörlig lön, pension och icke-finansiella förmåner. Utöver detta kan bolagsstämman besluta om långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som ledande befattningshavare kan delta i.

Principer för fast ersättning
Fast ersättning ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och ta hänsyn till den omfattning och det ansvar som följer med varje befattning samt varje ledande befattningshavares kompetens, erfarenhet och prestation.

Principer för rörlig ersättning
Utbetalning av rörliga ersättningar ska vara villkorad av ett antal förutbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste bärkrafterna för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Kriterierna ska vara kopplade till både Bolagets och den ledande befattningshavarens prestation. Bedömningen av i vilken mån målen för utbetalning är uppfyllda ska göras när den relevanta mätperioden för kriterierna har avslutats. Sådana utbetalningar ska utvärderas och dokumenteras årligen.

Rörlig ersättning till respektive ledande befattningshavare ska inte överstiga 75 procent av den årliga fasta ersättningen (dvs. årlig kontant ersättning exklusive pensioner, förmåner och liknande) för VD och 50 procent av den årliga fasta ersättningen för övriga ledande befattningshavare.

Principer för pensionsförmåner
Pensionsförmåner ska utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där Pensionsförmåner ska utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Avvikelser från sådan praxis ska godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska uppgå till högst 20 procent av den årliga fasta ersättningen (dvs. årlig kontant fast ersättning exklusive pensioner, förmåner och liknande), såtillvida inte en högre ersättning krävs enligt tvingande lag.

Principer för icke-finansiella förmåner
Icke-finansiella förmåner ska vara grundade i marknadsmässiga villkor och ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsuppgifter. Bolagets mål är att tillämpa konkurrenskraftiga löne- och aktieprogram och minimera övriga förmåner. Eventuella icke- finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela företagets personalstyrka, ska granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Kostnader för sådana förmåner får inte överstiga 20 procent av den enskilde ledande befattningshavarens fasta årslön.

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram
Ersättning som beslutas eller godkänns av bolagsstämma omfattas inte av dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer gäller således inte för exempelvis långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som är beslutade eller godkända av bolagsstämman. Som utgångspunkt är styrelsens målsättning att sådana program ska föreslås till årsstämmor i Bolaget, eftersom långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram i framtiden kan utgöra en betydande del av den totala ersättningen som utgår till ledande befattningshavare. Sådana program kan således vara viktiga för att Bolaget ska kunna fortsätta rekrytera och bibehålla den höga kompetens som behövs för fortsatt tillväxt.

Beredning och översyn av dessa riktlinjer
Dessa riktlinjer har upprättats av Bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en beredande funktion i förhållande till styrelsen med avseende på ersättningsfrågor och liknande anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledning av ersättningsutskottets rekommendationer ska styrelsen upprätta förslag till nya riktlinjer som ska prövas av årsstämman varje gång det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. De vid var tid gällande riktlinjerna får även ändras genom beslut av extra bolagsstämmor.

Utifrån dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets beredning och Utifrån dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets beredning och rekommendationer, årligen besluta om särskilda reviderade ersättningsvillkor för varje ledande befattningshavare och fatta sådana andra beslut i fråga om ersättning till ledande befattningshavare som är nödvändiga.

Majoriteten av ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande befattningshavarna. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens beredning och beslut med avseende på ersättningsfrågor i den mån de själva berörs av besluten.

Uppsägning av anställning
Om Bolaget eller en ledande befattningshavare säger upp en anställning ska uppsägningstiden inte överstiga tolv månader. Fast ersättning under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta ersättningen för två år.

Principer för avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen har rätt att helt eller delvis frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och om ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Downloads

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.