Valberedning

Principer för utnämning av valberedning
Valberedningen i LEAX Group AB (”Bolaget”) ska inför årsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den sista handelsdagen i augusti varje år och (ii) Bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). En större aktieägares första val ska ha företräde framför en mindre aktieägares om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare på tur som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Proceduren ska dock endast fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Vid det första sammanträdet ska valberedningen inom sig välja ordförande. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess att en ny valberedning har utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de skett.

Om en förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägaren som till röstetalet är mindre efter förändringen av ägarstrukturen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant byte sker, ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

En ledamot av valberedningen som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna meddelande härom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra, röstmässigt större aktieägare, att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Proceduren ska fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion för valberedningen
Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och ska, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande bolagsstämma avseende:

(a) val av stämmans ordförande,
(b) antalet stämmovalda styrelseledamöter,
(c) val av ordförande och styrelseledamöter,
(d) arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
(e) val av revisor/revisorer,
(f) ersättning till revisor/revisorer,
(g) principer för valberedningens sammansättning, och
(h) eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Koden avseende främjande av mångfald och beakta att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utveckling och övriga omständigheter, ska ha en lämplig sammansättning som karaktäriseras av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de av bolagsstämmans valda ledamöter. Vidare ska valberedningen arbeta med målsättningen att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

Peter Seger (sammankallande ordförande)
Angelica Hanson
Christian Krüger

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@leax.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före årsstämman 2023.

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.