Styrelseutskott

LEAX har inrättat två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Roger Berggren (ordförande), Lars Wrebo och Jessica Alenius. Förutom Roger Berggren är samtliga ledamöter i ersättningsutskottet oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen,
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget,
 • upprätta och tillhandahålla styrelsen utkast till den ersättningsrapport som Bolaget ska upprätta enligt aktiebolagslagen,
 • tillse att Bolagets revisor utfärdar en skriftlig redogörelse rörande efterföljandet av ersättningsriktlinjer som antagits av den senaste årsstämman (när tillämpligt),
 • om Bolaget implementerar incitamentsprogram för Bolagets anställda, säkerställa att incitamentsprogrammen utvärderas årligen, och
 • fullgöra andra uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska fullgöras av ersättningskommittén.

Revisionsutskottet
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Jonas Lundgren (ordförande), Lars Davidsson och Jessica Alenius. Förutom Lars Davidsson är samtliga ledamöter i revisionsutskottet oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 • assistera styrelsen i dess årliga utvärdering av behovet av en intern revisionsfunktion och om en sådan funktion inte etablerats, assistera styrelsen att bereda en förklaring till beslutet i Bolagets bolagsstyrningsrapport,
 • årligen utvärdera det omfång på revisionen som föreslås av Bolagets revisorer samt följa upp externrevisionsarbetet, inklusive särskilda omständigheter som påkallar särskilda revisionsåtgärder,
 • hålla sig informerat om bolagets IT-säkerhet och utföra utvärderingar av Bolagets IT-säkerhetsmiljö
 • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll,
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion revisionsutskottet har haft,
 • granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om den externa revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision,
 • diskutera väsentliga finansiella riskexponeringar och de åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas av Bolagets ledning för att begränsa, övervaka och kontrollera sådana exponeringar,
 • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval, och
 • utarbeta riktlinjer för andra tjänster än revisionstjänster som Bolaget kan komma att köpa från Bolagets revisorer och bedöma sådana inköps påverkan på oberoendet och objektiviteten samt, om tillämpligt, godkänna inköpandet av sådana tjänster från Bolagets revisorer.

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.