Pressmeddelanden

11. November 2021

Delårsrapport januari – september 2021

Stabil efterfrågan och bra utfall

Marknadens återhämtning har fortsatt under de första nio månaderna av 2021. Utmaningar i leverantörskedjan har dock påverkat försäljningen under tredje kvartalet. Efterfrågan på LEAX produkter och tjänster har varit fortsatt stark inom alla våra slutmarknader.

På grund av produktionsstopp med kort varsel hos nyckelkunder under tredje kvartalet var vi tvungna att minska våra produktionsvolymer. Detta ledde till något lägre försäljning inom främst Kommersiell fordonsindustri. Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 365.0 MSEK (298.4) och visade trots underliggande störningar en ökning jämfört med tredje kvartalet 2020 på 22.3 % vilket återspeglar den underliggande efterfrågan på våra produkter. Genom vår flexibla produktion och förmåga att reducera kostnader har vi lyckats leverera ett stabilt resultat med ett justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerat EBITDA) på 34.7 MSEK (17.3), vilket är en betydande förbättring jämfört med samma period 2020. Läget inom leverantörskedjorna inklusive men inte begränsat till halvledarbristen är fortsatt instabilt. LEAX kommer fortsätta att förlita sig på och kontinuerligt förbättra våra flexibla produktionssystem samt även aktivt arbeta med hela leverantörskedjan för att upprätthålla servicenivåer och säkerställa vårt resultat under denna turbulenta period.

Ett betydande investeringsprogram som startade redan 2018, för att förbättra diversifieringen av vår kundbas och slutmarknader har avslutats under årets första nio månader. Två nyckelprogram för personbilar, som tillverkas i tre av våra globala anläggningar, är nu i full serieproduktion. Det har lett till den förändrade segmentmix som vi önskade, resultatförbättringar och som förväntat ett bättre operativt kassaflöde.

Under hela 2021 och specifikt under tredje kvartalet har investeringar inom vår precisionskugghjul- och komponentstrategi börjat ge förväntade resultat. Vårt mål är att göra det möjligt för våra kunder att minska sin ledtid för produktlanseringar samtidigt som vi ökar vår kompetens för att utveckla komponenter från 3D-modeller till serieproduktion. Vår snabbhet inom prototyptillverkning har lett till flera nya prototypbeställningar inom elektrifiering av fordon. Dessa nya affärer bekräftar vårt mål att vidareutveckla LEAX närvaro inom elektrifiering.

Framtidsutsikterna på kort sikt är fortsatt god inom alla sektorer, men vi fortsätter att följa och att vara redo att reagera på den fortsatta volatiliteten inom leverantörskedjan.

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 365.0 MSEK (298.4)
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerat EBITDA) uppgick till 34.7 MSEK (17.3)
  • Resultat före skatt (EBT) förbättrades till -10.2 MSEK (-18.1)
  • Resultatmarginal före skatt (EBT%) uppgick till -2.8% (-6.1%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -39.4 MSEK (8.1)
  • Årets resultat för perioden förbättrades till -10.5 MSEK (-12.4)

Denna information är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 08:30 CET.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.