Pressmeddelanden

26. August 2021

Delårsrapport januari – juni 2021

Fortsatt hög efterfrågan med en stabil utveckling

Under andra kvartalet 2021 fortsatte efterfrågan på LEAX produkter och tjänster att vara god, detta trots hög belastning i de globala leveranskedjorna, som orsakade avbrott i våra kunders leveransplaner. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 466.2 MSEK (279.4), vilket är en ökning med 66.9% jämfört med föregående år. Omsättningsökningen förklaras av marknadsåterhämtningen från föregående års effekter av Covid-19, men även av högre leveranser i våra nyckelprogram inom personbils- och kommersiella fordon samt en god efterfrågan från kunder inom övriga slutmarknader. Under andra kvartalet uppnåddes ett stabilt justerat EBITDA om 55.8 MSEK eller 12%, vilket är hänförligt till en stark orderbok, flexibilitet i våra produktionsanläggningar samt god kostnadskontroll.Parallellt med de dagliga utmaningarna med att hantera störningar i leveranskedjorna samt leveransstopp med kort varsel, har LEAX fortsatt att fokusera på långsiktig tillväxt med bibehållen lönsamhet samt på våra hållbarhets mål. Efter utgången av det andra kvartalet meddelade LEAX att man ansluter sig till ”Science Based Targets Initiative”. Under de närmaste 18 månaderna kommer vi att fastställa mål och handlingsplaner för att göra det möjligt för oss att uppnå våra vetenskapligt bevisade klimatmål som en del av detta avtal.

För att stödja vår långsiktiga tillväxt meddelades i januari att LEAX säljer sin stödverksamhet inom kalibrering till Element Metech. Även om transaktionen inte var materiell, har försäljningen banat väg för att vårt centrala Kuggteknik team ska kunna ta plats på huvudkontoret i Köping, detta i sin tur för att möta den ökade efterfrågan från våra kunder på en mer accelererad produktutvecklingscykel med högre precision.

Vi ser kortsiktigt fortsatt hög efterfrågan inom alla områden, men är förberedda på att hantera den fortsatta volatiliteten inom leveranskedjan.

Andra kvartalet 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 466.2 MSEK (279.4)
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerat EBITDA) uppgick till 55.8 MSEK (-1.1)
  • Resultat före skatt (EBT) ökade till 16.7 MSEK (-42.8)
  • Resultatmarginal före skatt (EBT%) uppgick till 3.6% (-15.3%)
  • Kassaflöde från löpande verksamheten minskade till 27.3 MSEK (44.3)
  • Årets resultat för perioden ökade till 17.0 MSEK (-42.5)

Informationen är sådan som LEAX Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:30 CET.LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 100 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,5 miljarder kronor 2020.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.