Pressmeddelanden

17. November 2022

LEAX Delårsrapport Q3 2022

Stadig tillväxt men utmaningar kvarstår

Tredje kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade till 445,9 MSEK (365,0)
  • Rörelseresultatet försämrades till -5,7 MSEK (3,2)
  • Resultat före skatt (EBT) försämrades till -12,5 MSEK (-10,2)
  • Årets resultat för perioden försämrades till -16,4 MSEK (-10,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,2 MSEK (-39,4)

Första nio månaderna i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade till 1 422,4 MSEK (1 302,4)
  • Rörelseresultatet försämrades till 13,2 MSEK (54,0)
  • Resultat före skatt (EBT) försämrades till 0,8 MSEK (22,4)
  • Årets resultat för perioden försämrades till -5,1 MSEK (18,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 84,4 MSEK (31,3)

Kommentar från VD och koncernchef, Tony Nicol;

Under tredje kvartalet 2022 fortsatte intäkterna att öka trots kvarstående utmaningar inom våra kunders leveranskedjor, särskilt inom slutkundsmarknaderna för tunga kommersiella fordon men även inom personbilsmarknaden.

Försäljningen inom vår största slutkundsmarknad, tunga kommersiella fordon, ökade under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021. Generellt har våra kunder lyckats bättre med att hantera svårigheterna med globala leveranskedjorna. Däremot motverkas en mer stabil komponenttillgång av logistikflaskhalsar på grund av förarbrist. Till följd av det ojämna kapacitetsutnyttjandet, fortsätter vi att underprestera finansiellt i förhållande till vad vi förväntar oss av de starka orderböckerna inom denna marknad.

Under tredje kvartalet påverkades vår försäljning till personbilsindustrin av Kinas noll-Covid-policy, vilken medfört massiva produktionsstörningar i områden där utbrotten inträffar. Den lägre volymen tillsammans med betydande prisökningar på energi, logistik och råvaror har påverkat lönsamheten inom hela koncernen. Inflationen har påverkat vårt resultat negativt under tredje kvartalet men mycket av detta beror på tidsförskjutningar då vi har avtalsmekanismer på plats och vi arbetar aktivt med att kompensera oss för kostnadsökningarna.

Affärsutsikterna är svåra att förutse med all denna osäkerhet i den globala ekonomin. Trots denna osäkerhet fortsätter vi att ha ett värdeskapande fokus på alla nivåer gentemot våra kunder. Vi fortsätter att göra strategiska investeringar som stödjer omställningen och LEAX strategiska vision.

Som ett led i visionen gjorde LEAX en strategisk investering i Green Tech-startupbolaget BRUDELI Green Mobility AS. BRUDELI erbjuder långdistanstransporter som till 80 procent drivs av el. BRUDELIs mål är att ta sina patenterade elektrifierade lastbilsdrivlinor till marknaden, med start av serieproduktion 2026. Denna investering sammanfaller väl med LEAX ambition att utveckla fullt integrerade system med hög innovationsgrad. Vår företagskultur sammanfaller även väl med det mycket erfarna och motiverade BRUDELI-teamet och vi ser fram emot att hjälpa dem att utveckla sin banbrytande teknologi.Om LEAX

LEAX Group AB (publ) är moderbolag i en koncern ("LEAX Group") med cirka 1 200 anställda. LEAX har verksamhet i Köping, Falun och Falköping i Sverige, Riga och Rezekne i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern och Wuxi i Kina. Koncernen är en tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tunga komersiella fordon, personbilsindustri, gruv- och byggindustrier och andra verkstadsindustrier. LEAX Group levererar även kundanpassade växellådor för olika maskinindustrier. Koncernen omsatte 1,7 miljarder kronor 2021.

Prenumerera

Inställningar för cookies

Den här webbplatsen använder verktyg och funktioner som kan lagra cookies i din webbläsare. Mer information om detta finns i vår Integritetspolicy.